Ogólne warunki

 1. Niniejsze warunki stosuje się do wszystkich zamówień usług, towarów, produktów i innych, realizowanych przez Departament Zakupów Zamawiającego, niezależnie od tego, czy wskutek jego przyjęcia do realizacji dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług, dzieło, dostawy, roboty budowlane czy innej. Określenie w dalszej części niniejszych warunków „Kontrahent” odnosić się będzie w takim wypadku odpowiednio do Zleceniobiorcy, Usługobiorcy, Przyjmującego Zamówienie, Dostawcy, Wykonawcy itp.
 2. Zamawiający zastrzega konieczność pisemnego potwierdzenia przyjęcia niniejszego zamówienia do realizacji przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Dostawcy, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jego otrzymania. W przypadku nie dokonania potwierdzenia niniejsze zamówienie nie wiąże stron.
 3. Wszelkie zmiany w przedmiocie zamówienia mogą być wprowadzane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
 4. Kontrahent zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie określonym w zamówieniu. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub usunięcia usterki w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Dostawcy, kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia, naliczonej za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż do wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem że Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 5. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, a także bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy prawa, w razie zwłoki Dostawcy w dostarczeniu przedmiotu zamówienia lub określonej przez Zamawiającego dokumentacji, trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania do odstąpienia od niniejszej umowy w części lub w całości, bez wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu od realizacji zamówienia lub ma prawo dokończyć realizację przedmiotu umowy w zastępstwie i na koszt Dostawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu.
 6. Kontrahent jest zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia także dokumenty, których dostarczenie jest wymagane przepisami prawa lub odpowiednimi normami lub które zostały określone przez Zamawiającego (np. atesty, badania, certyfikaty itp.).
 7. Odbiór przedmiotu zamówienia następuje po dostawie przedmiotu zamówienia oraz wymaganej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków, niezgodności z zamówieniem lub innych nieprawidłowości w zakresie dokumentacji, Kontrahent jest zobowiązany uzupełnić i/lub usunąć wszelkie niezgodności niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń odnośnie dokumentów.
 8. Kontrahent zobowiązuje się do należytego spakowania i zabezpieczenia towaru przed jego wysyłką. Koszty opakowania oraz przesyłki zawarte są w wynagrodzeniu (cenie) chyba, że strony postanowiły inaczej. W przypadku gdy Zamawiający określił w Zamówieniu szczególne warunki pakowania i/lub przesyłki, Kontrahent zobowiązuje się do ich stosowania.
 9. Jeżeli Zamawiający zastrzegł w Zamówieniu konieczność przeprowadzenia czynności odbiorowych przed wysyłką zamówionego towaru i/lub asortymentu, w takim wypadku Kontrahent zobowiązuj się do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W takim wypadku, wysyłka towaru następuje po uprzednim przeprowadzeniu czynności odbiorowych u Dostawcy przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzających gotowość towaru do wysyłki. W przypadkach określonych przez Zamawiającego, czynności odbiorowe przed wysyłką mogą być przeprowadzone na podstawie dokumentacji fotograficznej, sporządzonej przez Dostawcę i przekazanej Zamawiającemu, jako dowód na potwierdzenie należytego przygotowania towaru do wysyłki. W przypadku gdy w trakcie analizy otrzymanej dokumentacji fotograficznej Zamawiający stwierdzi niezgodności, Zleceniobiorca jest zobligowany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych niezgodności i przedstawienia Zamawiającemu dowodów na ich usunięcie. Zwolnienie towaru do wysyłki następuje po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego takiego faktu.
 10. Odbiór przedmiotu zamówienia musi zostać potwierdzony w formie pisemnej. W przypadku dostarczenia towaru przez Dostawcę, przyjmuje się, że osobą upoważnioną ze strony Dostawcy do podpisania dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia jest osoba dostarczająca towar.
 11. Jakiekolwiek czynności odbiorowe, w tym odbiór jakościowy przeprowadzony przez służby kontroli jakości Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową (zamówieniem) oraz za wady dostarczonego towaru.
 12. Kontrahent oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie w chwili jego wydania Zamawiającemu wolny od wad i usterek oraz że będzie spełniał określone przez Zamawiającego wymagania, w szczególności że będzie zgodny z załączoną dokumentacją techniczną oraz normami znajdującymi zastosowanie lub przywołanymi przez Zamawiającego w niniejszym zamówieniu.
 13. Na dostarczony asortyment, Kontrahent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres nie krótszy niż okres gwarancji jakości udzielanej przez producenta wyrobu, nie krócej jednak niż 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli w treści zamówienia Zamawiający określił dłuższy okres gwarancji, w takim wypadku stosuje się termin określony przez Zamawiającego.
 14. Kontrahent odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady sprzedanego i/lub dostarczonego asortymentu przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji jakości, nie krócej jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 15. Odpowiedzialność Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady obejmuje odpowiedzialność za wady asortymentu oraz następstwa tych wad.
 16. Strony zgodnie postanawiają, iż brak niezwłocznej kontroli jakościowej lub ilościowej sprzedanego i/lub dostarczonego asortymentu po dostawie do Zamawiającego, nie wyłącza odpowiedzialności Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady, o ile Zamawiający zgłosił wadę asortymentu niezwłocznie po jej wykryciu, w czasie trwania okresu rękojmi.
 17. Zgłoszenia wad i/lub usterek następuje w formie pisemnej na adres Kontrahenta lub drogą elektroniczną, na adres skrzynki mailowej Kontrahenta.
 18. Wymiana wadliwego towaru na nowy lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Uprawnienia do podjęcia decyzji o wymianie towaru wadliwego lub jego naprawie, względnie o odstąpieniu od umowy albo, żądanie obniżenia ceny przysługuje Zamawiającemu.
 19. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Kontrahenta i na jego koszt wady nieusunięte przez Kontrahenta w wyznaczonym terminie, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji oraz rękojmi, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu.
 20. Kontrahent nie odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 21. Bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z mocy prawa lub niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej, nieusuwalnej wady asortymentu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia ze skutkiem ex tunc (z przywróceniem wszystkiego do stanu poprzedniego) lub żądania wykonania świadczenia po raz drugi. Jeśli jednak przywrócenie do stanu poprzedniego jest technicznie niemożliwe lub byłoby niecelowe ze względów ekonomicznych, to Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego oraz naprawienia szkody. Za nieusuwalną uważa się również wadę, której usunięcie byłoby związane z niewspółmiernie wysokim nakładem.
 22. W razie nieistotnej, nieusuwalnej wady, Zamawiający może zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia umownego / ceny.
 23. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, a w przypadku sprzedaży, cena jest niezmienna i stała, chyba że strony postanowiły inaczej i zostało to stwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie lub cena będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Kontrahenta przelewem, na rachunek określony na fakturze wystawionej przez Kontrahenta, po dostarczeniu danego asortymentu, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, chyba że strony postanowiły inaczej. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin płatności liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej po otrzymaniu kompletnej dostawy wraz z wymaganymi świadectwami i innymi dokumentami. O ile nie postanowiono inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, uzgodnione ceny są stałe do końca realizacji umowy i nie podlegają waloryzacji, w szczególności nie podlegają waloryzacji ze względu na zmiany kosztów robocizny, kosztów materiałowych, czy innych kosztów. Powyższe dotyczy cen ryczałtowych, jednostkowych i płaconych wg stawek godzinowych. Uzgodnione ceny zawierają wszelkie podatki, opłaty, daniny, cła importowe, narzuty oraz obowiązkowe składki na organizacje reprezentujące interesy lub podobne instytucje (dalej nazywane „opłatami”) pobierane w kraju lub innym państwie w związku z zawarciem i realizacją Umowy
 24. Kontrahent oświadcza, że określony na fakturze rachunek bankowy właściwy do otrzymania zapłaty będzie w terminie płatności znajdował się na tzw. białej liście (art. 96b ustawy o VAT). W przeciwnym razie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty na jeden z rachunków Kontrahenta znajdujących się w dacie zlecenia przelewu na tzw. białej liście. Strony zgodnie potwierdzają, że brak przynajmniej jednego rachunku Kontrahenta widniejącego na tzw. białej liście jest równoznaczny z udzieleniem rabatu wynoszącego 20% wartości Zamówienia.
 25. Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętą polityką, realizuje zapłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku zamówień wyrażonych w walucie obcej, Strony potwierdzają, że kwota VAT zostanie uregulowana w walucie PLN w kwocie wykazanej na fakturze wystawionej przez Kontrahenta.
 26. W korespondencji (w tym faktury, dowody dostawy itp.) wymagamy powoływania się na numer naszego zamówienia oraz bezwzględnego podawania cen w dowodach dostawy pod rygorem zwrotu dostarczonego towaru.
 27. Należności wynikającego z zamówienia w tym odszkodowawcze i odsetkowy nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
 28. Kontrahent nie odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 29. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od przyjętego do realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, z zastrzeżeniem że Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdy ewentualna szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 30. O ile przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane, powierzenie części robót przez Kontrahenta podwykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania podwykonawców odpowiada Kontrahent.
 31. O ile przedmiotem niniejszego zamówienia są utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub jeżeli w wykonaniu niniejszego zamówienia Kontrahent przekaże Zamawiającemu jakiekolwiek materiały stanowiące utwór, Kontrahent w ramach wynagrodzenia wynikającego z realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszym zamówieniem, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu lub utworów których dotyczy niniejsze zamówienie, z prawem do rozporządzania nimi i wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego bez ograniczeń w czasie i bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia materiałów – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, oraz utrwalania dzieła na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia umowy w tym na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych; zwielokrotnienia ich przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia umowy (w tym technik cyfrowej i audiowizualnej), wprowadzenia do pamięci komputera lub innego rodzaju pamięci trwałej lub nietrwałej, w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami– wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian, w tym zmian dotyczących treści i grafiki.
 32. O ile przedmiotem niniejszego zamówienia są prace badawcze lub rozwojowe, wszelkie rezultaty prac uzyskane przez Dostawcę w ramach wykonywania niniejszego zamówienia będą przysługiwać Zamawiającemu. Jeżeli podczas wykonywania zamówienia zostanie dokonany wynalazek lub wzór użytkowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zgłoszenia rozwiązania do ochrony w Urzędzie Patentowym.
 33. Niniejsze zamówienie podlega jurysdykcji sądów polskich i podlega przepisom prawa polskiego, chyba że strony postanowiły inaczej i zostało to stwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności.
 34. Wszelkie spory mogące powstać między Stronami w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego, o ile przepisy prawa umożliwiają zastosowanie klauzuli prolongacyjnej. W pozostałych przypadkach, stosuje się znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 35. Informacje dotyczące niniejszego zamówienia, jak również przekazywane w związku z niniejszym zamówieniem lub dotyczące treści załączonych dokumentów, a w szczególności: wszelka dokumentacja techniczna (w tym: dokumenty techniczne, zestawienia, karty technologiczne, rysunki techniczne oraz rozwiązania w nich zastosowane), treść niniejszego zamówienia, informacje o organizacji przedsiębiorstwa, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przyjęcie niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem Dostawcy do podjęcia działań w celu ochrony otrzymanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub upowszechnieniem, w szczególności do nieudostępniania tych informacji podmiotom trzecim oraz ich nieujawniania w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, jak również do niepowielania ich oraz wykorzystywania ich wyłącznie w sposób uzasadniony, jak wynika to z treści stosunku prawnego.
 36. Strony zgodnie oświadczają, iż bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z mocy prawa lub niniejszej umowy, działając na podstawie Art. 395 § 1 kodeksu cywilnego, zastrzegają na rzecz Zamawiającego, umowne prawo odstąpienia od każdego ze składanych zamówień (ze skutkiem ex nunc), przy czym Zamawiający może skorzystać z tego prawa w terminie 120 dni od daty złożenia danego zamówienia. W celu wykonania przez Zamawiającego prawa umownego odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 powyżej, niezbędne jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego prawa odstąpienia od umowy, Wykonawca natychmiast zaprzestanie dalszych prac. Strony dokonają niezwłocznie inwentaryzacji prac wykonanych, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszelkie prace, dostawy i usługi zrealizowane do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W takim wypadku, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego innych roszczeń.
 37. Kontrahent zobowiązuje się do realizacji zamówień w sposób zgodny z przepisami prawa, z poszanowaniem praw człowieka, traktując każdego z należytą godnością i szacunkiem oraz przestrzegając postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Kontrahent zobowiązuje się do zapobiegania wypadkom przy pracy, zapewnianie odpowiednich warunków pracy pracownikom. Kontrahent zobowiązuje się przeciwdziałać dyskryminacji w swojej organizacji, okazując każdemu należytą godność i szacunek, bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, stan majątkowy, formę zatrudnienia itp. Kontrahent oświadcza iż respektuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania do uczestnictwa w partiach, stowarzyszeniach itp. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwości, zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści pracownikom Zamawiającego, za wyjątkiem okolicznościowych upominków, przyjętych zwyczajem w danym miejscu i czasie. Za każdy stwierdzony przypadek próby oferowania, przekazywania pieniędzy lub innych korzyści pracownikom
  Zamawiającego przez Kontrahenta lub jego pracowników, za wyjątkiem okolicznościowych upominków o których mowa powyżej, Kontrahent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 38. Kontrahent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późn. zmianami. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce Dostawcy.
 39. Działając w oparciu o postanowienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późn. zmianami, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 40. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Dmowskiego 38B, KRS: 0000897010/ REGON: 368599598/ NIP: 7712894552.. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z zarządzaniem, planowaniem i organizacją pracy, ochroną własności Spółki. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym będzie przechowywany przez maksymalnie 1 miesiąc. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej obiektu oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym w przypadku ich niepodania uniemożliwi to zawarcie przedmiotowej umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 41. Niniejsze zamówienie może być przyjęte do realizacji jedynie bez zastrzeżeń, zgodnie z Art. 681 §2 kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek zastrzeżenia złożone w odpowiedzi na niniejsze zamówienie, w tym jakiekolwiek ogólne warunki obowiązujące u Dostawcy, są wiążące wyłącznie wówczas, gdy zostaną potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Przystąpienie do realizacji niniejszego zamówienia przez Dostawcę oznacza jego przyjęcie bez zastrzeżeń, chyba że strony pisemnie pod rygorem nieważności uzgodniły stosowanie innych warunków, jak wskazano w zdaniu poprzednim.
 42. W związku z zapisami i wymaganiami norm ISO 9001, 14001 oraz 45001 zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia audytu kontrolnego w Państwa firmie we wspomnianych obszarach. W przypadku takiej konieczności informujemy, że otrzymają od nas Państwo szczegółowy program takiego audytu a termin zostanie wcześnie z Państwem uzgodniony.

 

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego, który jest dostępny pod wskazanym adresem:

Ogólne warunki

 

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść