Jakość

Utrzymanie dobrej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w warunkach konkurencyjnego otoczenia, wymaga od nas dbania o wysoką jakość oraz nieustanny wzrost na wszystkich poziomach działalności spółki

poczynając od bogatej wiedzy techniczno-projektowej, poprzez ciągły rozwój i nieustanne doskonalenie umiejętności, czyli zwiększanie oraz wzrost efektywności naszych mocy produkcyjnych, unowocześnianie parku maszynowego, po rozwój kompetencji umiejętności naszego zespołu specjalistów i inżynierów.

Cel ten jest realizowany poprzez następujące założenia Polityki Jakości:

 • dokładne rozpoznanie potrzeb, wymagań i oczekiwań Klienta,
 • produkcję wyrobów spełniających potrzeby i wymagania Klientów,
 • jednakowe traktowanie Klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • zobowiązanie wszystkich pracowników Spółki do odpowiedzialności za jakość z uwzględnieniem przepisów prawa,
 • współodpowiedzialność za wyniki procesu w aspekcie zaspokojenia potrzeb Klienta,
 • zespołowe rozwiązywanie problemów i systemowe motywowanie działań pro-jakościowych,
 • spełnienie wymaganej jakości, zadowolenia i satysfakcji Klienta oraz osiąganie finansowych korzyści przez pracowników i akcjonariuszy,
 • natychmiastowe korygowanie wszelkich błędów powstałych w trakcie wykonywania pracy,
 • badanie przyczyn nieprawidłowości i zapobieganie ich powstawaniu,
 • ciągły rozwój przez uruchamianie produkcji nowych wyrobów, modernizowanie dotychczas produkowanych, szkolenie, doskonalenie technologii i systemu jakości,
 • integralną spójność wyznaczonych celów jakości z Polityką Jakości,
 • dążenie do ciągłej poprawy środowiska pracy i warunków BHP na wszystkich stanowiskach,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań dotyczących jakości,
 • ciągłe doskonalenie efektywności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 • realizację wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami norm i przepisów prawa.

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść