Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność za stworzenie godnych warunków pracy naszym pracownikom to nadrzędny cel naszej Spółki.

Właśnie dlatego ciągle doskonalimy nasze umiejętności i poszerzamy wiedzę w tworzeniu rozwiązań pozwalających na organizację ergonomicznych i efektywnych stanowisk pracy jednocześnie spełniające wymagania przepisów prawnych i norm.
W codziennej pracy zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych oraz wymogów Klientów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, mających zastosowanie w działalności produkcyjnej naszej Spółki,
 • systematycznej oceny zagrożeń oraz ryzyka zawodowego występującego w Spółce w tym analizy zagrożeń wynikających z prowadzonych procesów technologicznych,
 • ciągłego podnoszenia świadomości i zaangażowania personelu poprzez szkolenia pracowników oraz bieżące informowanie o podjętych inicjatywach,
 • skutecznego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • systematycznego kontrolowania i monitorowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zasady „zero tolerancji dla alkoholu i środków odurzających”,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a tym samym redukcji wypadków przy pracy oraz strat materialnych spowodowanych nimi,
 • poprawy wizerunku ZAMET INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i estetyki jego otoczenia,
 • wyznaczania i aktualizowania celów i zadań wynikających z niniejszej Polityki,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej Polityki,
 • zapewnienia aktywnego udziału wszystkich pracowników w realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Spółce,
 • budowanie Kultury BHP dla osiągnięci celu „ZERO WYPADKÓW”.

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść